Faculteitsraad

Faculteitsraad

Elke faculteit van de Universiteit Maastricht heeft een faculteitsraad. Deze functioneert in principe hetzelfde als de Universiteitsraad en is sparring- en overlegpartner van het faculteitsbestuur en zijn decaan. Daarnaast informeren faculteitsraden en de Universiteitsraad elkaar.

Structuur

De Faculteitsraden zijn de medezeggenschapsorganen op decentraal niveau van de Universiteit Maastricht. Iedere faculteit heeft een Faculteitsraad. Deze bestaat net als de Universiteitsraad uit de geledingen Wetenschappelijk Personeel (WP), Ondersteunend en Beheers Personeel (OBP) en studenten. Zij worden uit eigen geledingen gekozen; de zittingstermijn bedraagt twee jaar, met uitzondering van de studentleden die voor één jaar worden gekozen.

 

De leden van de raad komen ongeveer eens in de vier weken in een openbare vergadering samen met het faculteitsbestuur. Elk lid van de facultaire gemeenschap kan als toehoorder deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Medezeggenschap

De bevoegdheden van de Faculteitsraad zijn vergelijkbaar met die van de Universiteitsraad. De faculteitsraden hebben diverse bevoegdheden, voor zover het om aangelegenheden gaat die de faculteit betreffen, waaronder instemmingsrecht aangaande het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregeling, het vaststellen van de richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening en het vaststellen van integrale beleidsnota’s op de gebieden van onderwijs, onderzoek en internationalisering. De faculteitsraad heeft adviesrecht over bijvoorbeeld benoemingen van hoogleraren en de facultaire begroting.

 

Leden van FHML Faculteitsraad 2019-2020

Emma Sanders

Iris van Lieshout

Juul Hennissen

Leanne van Eijsden

 

Leden van FPN Faculteitsraad 2019-2020

Simon Depla

Nokhez Usama